ثبت نام دوره ها

کلیه دوره ها با ارایه مدرک معتبر از مجتمع فنی تهران و زیر نظر اساتید و مدرسین مجرب برگزار می گردد.

تلفن جهت هماهنگی: ۰۹۲۱۶۸۷۱۸۹۹ یزدانی

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

در کدام دوره شرکت می کنید؟
ENVIARCGISمقدماتیARCOBJECTSARCGISبیشرفتهWEBGISبرنامه نویسیR

چگونه در دوره شرکت می کنید؟

حضوریغیر حضوری

شماره تماس

 

پیش پرداخت برای نام نویسی هر دوره مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

خرید