دسته: Envi

۵

جلسه سیزدهم آموزش نرم افزار ENVI

پیش پردازش و تصحیح اتمسفری با الگوریتم فلش(FLAASH) بر روی تصاویر سنجنده OLI لندست ۸ : اساس و طبیعت سنجش از دور نیازمند این است که تشعشع خورشید قبل از اینکه به سنجنده برسد...

۰

جلسه دوازدهم آموزش نرم افزار ENVI

نحوه ایجاد موزاییک تصاویر ماهواره ای : در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی نرم افزار انوی (envi)، موزاییک کردن روشی است برای کنار هم قراردادن دو یا چند تصویر ماهواره ای...

۰

جلسه یازدهم آموزش نرم افزار ENVI

استخراج اطلاعات مکانی و مشخصه های طیفی از تصاویر ماهواره ای : گرفتن اطلاعات از تصویر از جمله مشخصات مکانی و مشخصات طیفی جهت کار با داده های ماهواره ای ضروری می باشد و...

۰

جلسه نهم آموزش نرم افزار ENVI

انجام تصحیح اتمسفری : خطا های اتمسفری آن دسته از خطا هایی هستند که به علت تاثیر اتمسفر بر روی انرژی الکترومغناطیس بوجود می آیند که باعث کاهش کنتراست تصویر و در نتیجه ضعیف...

۱

جلسه هشتم آموزش نرم افزار ENVI

ایجاد DEM (مدل رقومی ارتفاع) با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER (استر) : در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی نرم افزار انوی (envi) :مدل رقومی ارتفاعی می تواند با استفاده از...

۰

جلسه پنجم آموزش نرم افزار ENVI

برش تصاویر ماهواره ای : گاها به علت کاهش فرایند پردازش و نیز دستیابی به تصویر منطقه مورد مطالعه نیاز است تا تصویر مورد نظر بر اساس مرز منطقه مورد مطالعه برش بخورد یا...