برچسب گذاری توسط: مکان یابی

۰

جلسه هشتم آموزش نرم افزار ArcGIS

مکان یابی به روش Fuzzy AHP (سلسله مراتبی فازی) : به طور خلاصه مدل Fuzzy AHP دارای مراحل زیر است: 1. رسم نمودار سلسله مراتبی 2. تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسه های زوجی برای...

۰

جلسه هفتم آموزش نرم افزار ArcGIS

مکان یابی (site selection) : کجا مناسب است برای…مکان یابی به معنای انتخاب یک مکان مناسب جهت اجرای پروژه های مهندسی می باشد. از جمله روش های مکانیابی می توان به روش تحلیل سلسله...